Általános Szolgáltatási Feltételek és Adatkezelési Irányelvek

1. A Szolgáltató

LXR Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-068124
Adószám: 10377222-2-43
a továbbiakban: Szolgáltató

2. A szolgáltatás igénybevevője

A szolgáltatás igénybevevője a Facebook-on az alkalmazás valamennyi felhasználója (a továbbiakban: Felhasználó).

3. A szolgáltatás

A szolgáltatás a https://www.facebook.com/zero.szammisztika Facebook oldalon elérhető alkalmazás (a továbbiakban: Szolgáltatás)

Az alkalmazás szakértői véleménynek, szakorvosi tájékoztatásnak nem minősülő ingyenes életvezetési információt nyújt a felhasználónak.

Ehhez az információnyújtáshoz a felhasználó adatokat biztosít önkéntesen és átmeneti időre. Ezek az adatok (születési idő, valamint név) minősített személyes adatnak minősülnek. Ezeket az adatokat azonban a rendszer semmilyen módon nem tárolja, azokat kizárólag az információszolgáltatás ideje alatt hasznosítja.

4. Adatkezelés

a. Az adatokhoz való hozzáférés módja

Az alkalmazás minősített személyes adatokhoz is hozzáférhet.
Az ilyen hozzáférés kizárólag az erre a célra rendszeresített Facebook interface-en keresztül, a Facebook Platform Szabályzatnak és jelen Adatkezelési Irányelveknek mindenben megfelelő módon történik.
Az így hozzáférhető adatokhoz az alkalmazás az engedélyezési folyamat részeként a felhasználó önkéntes és kifejezett hozzájárulásával fér hozzá.

b. Az adatkezelés célja

Szolgáltató nyilatkozik, hogy az adatokat az alábbi célokra és módokon használja fel: A felhasználó által kötelezően megadandó adatok esetén az adatkezelés célja hogy a felhasználó a megadott adatokkal bejelentkezhessen a numerológiai kalkulátor programba és azt használhassa.Továbbá a felhasználó, a numerológiai kalkulátor frissítéseiről, valamint a numerológiával kapcsolatos információkról, hírlevél formájában időszakonként információkat kaphasson.

c. Szolgáltató felelőssége

i. Szolgáltató teljes jogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a Facebook interface-n keresztül elért adatokat a Facebook Platform Szabályzat II. fejezete 6. pontjának értelmében harmadik fél részére - esetleges hatósági megkeresésre történő, jogszabályban rögzített kötelezettségének teljesítését leszámítva - semmilyen körülmények között át nem adja, ahhoz sem közvetlenül, sem közvetetten hozzáférési lehetőséget nem biztosít, még akkor sem, ha ehhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárult; különös tekintettel olyan harmadik félre, amely bárminemű marketing, hirdetési, promóciós vagy egyéb hasonló (a továbbiakban: marketing) tevékenységet folytat, illetve olyan harmadik félre, amely, tevékenységéből kifolyólag, ilyen marketing tevékenységet folytató féllel adatszolgáltatásra épülő üzleti kapcsolatban áll, állt, vagy állhat.

ii. Szolgáltató nyilatkozik, hogy az általa az alkalmazáson keresztül szerzett e-mail címekre a Szolgáltató kizárólag saját részről a Szolgáltatással, annak működésével kapcsolatos, valamint ahhoz szorosan kapcsolódó tartalmú üzenetek küldésére használja fel. A Szolgáltatás témájához nem kapcsolódó egyéb információkkal, egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos megkeresésekre azokat nem használja.

iii. Szolgáltató nyilatkozik továbbá a Facebook Platform Szabályzat II. fejezetének 12. pontja értelmében, hogy mind az 1. bekezdésben megjelölt postacímére, mind a Facebook oldalon feltüntetett on-line elérhetőségre küldött olyan írásbeli megkeresésre, amely a Felhasználó beazonosításhoz elégséges mennyiségű adatot tartalmaz, a Felhasználó adatait azonnal és maradéktalanul eltávolítja a rendszeréből, és azokat onnantól még olyan célra sem használhatja fel, amelyek egyébként összhangban vannak jelen Feltételek rendelkezéseivel.

iv. Szolgáltató kijelenti, hogy tudomása van róla, hogy a Facebook fenntartja magának a jogot, hogy a saját Szabályzatának betartását, betartatását jogosult bármikor szúrópróbaszerűen ellenőrizni, a részére rendelkezésre álló bármlyen műszaki vagy egyéb megoldás útján.
Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy tudomása van arról is, hogy a Szabályzat be nem tartása esetén a Facebook jogosult technikai és jogi eszközökkel is eljárni saját, valamint felhasználói nevében.

v. Szolgáltató kifejezetten kijelenti, hogy tudomása van róla, hogy a fenti feltételek bárminemű megsértése esetén:

- egyetemlegesen és korlátlanul köteles felelősséget vállalni a Szolgáltató érdekkörében fellépő adatkezelési hiányosságok alapján induló esetleges jogi eljárások során

- köteles a Facebookot, valamint annak szerződött partnereit, továbbá meghatalmazottjait mentesíteni mindennemű olyan teher és követelés alól, legyen az vagyoni, vagy bármilyen egyéb jellegű, amely Szolgáltató, Platform Szabályzatnak nem megfelelő adatkezeléséből fakad; különös tekintettel bárminemű polgári jogi követelésre, valamint ezek vonatkozásában fellépő esetleges jogi költségekre.

5. Nem szabályozott kérdések

Mind Felhasználó, mind Szolgáltató tudomásul veszi, hogy automatikusan, tehát külön, a vonatkozó hazai és regionális jogszabályok szerint okiratnak minősülő írásbeli megállapodás nélkül, kizárólag a Szolgáltatás igénybevétele által, Szolgáltató és Felhasználó (a továbbiakban: Felek) között semmilyen olyan jogviszony nem keletkezik, melyre jelen Feltételek és Irányelvek hatálya nem terjed ki.
Amennyiben Felek között jogvita keletkezne, amelyben megegyezésre jutni nem tudnak, úgy kijelentik, hogy:

a. Kizárólag Felek közötti jogvita esetére a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

b. Tudomásul veszik, hogy amennyiben bármilyen, a Facebookot érintő jogvita alakulna ki, a Facebook Jogi és Felelősségi Nyilatkozat értelmében elismerik a Santa Clara megyei (Kalifornia állam, USA) Megyei, vagy Szövetségi Bíróság illetékességét.

Budapest, 2012. július 13.